banel.jpg

Xăng

xangh.png

Butyl 

xangh.png

Dung môi